Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Mẫu đơn xác nhận của địa phương 30/05/2019
2 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp 30/05/2019
3 Phụ lục Biểu mẫu đề thi và đáp án Kèm quyết định 410/QĐ-ĐHKG Link tải: https://drive.google.com/file/d/1Nr_0MVC_2mHeeWr2uh4kbO6RJ2VrPnFw/view?usp=sharing 10/05/2019
4 Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học Đơn đề nghị điều chỉnh điểm môn học 05/05/2019
5 Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp, Hồ sơ tốt nghiệp 05/05/2019
6 MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP MẪU ĐƠN CHUYỂN LỚP 05/05/2019
7 MẪU ĐƠN CHUYỂN NGÀNH MẪU ĐƠN CHUYỂN NGÀNH 05/05/2019
8 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC PHẦN 06/03/2019
9 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 13/02/2019
10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN KIỂM TRA CHUẨN ĐÂU RA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đơn đề nghị miễn Chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin áp dựng cho các đối tượng với các điều kiện sau:
1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc trung cấp ngành CNTT tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước;
2.Có chứng chỉ CNTT cơ bản do Trường Đại học Kiên Giang cấp;
3. Có chứng chỉ CNTT do các trung tâm sát hạch có thẩm quyền trong thời hạn 12 tháng trước khi Quy định CDDR CNTT đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang ban hành
4. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định.
18/11/2018
11 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (lý do khác) 13/11/2018
12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (ĐỂ VAY VỐN) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (để vay vốn) 13/11/2018
13 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN (HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ) Đơn đề nghị xác nhận là sinh viên (hoãn nghĩa vụ quân sự) 13/11/2018
14 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (LÝ DO KHÁC) Đơn đề nghị tạm nghỉ (lý do khác) 13/11/2018
15 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM NGHỈ (DO BỆNH) Đơn đề nghị tạm nghỉ (do bệnh) 13/11/2018
16 ĐƠN XIN HOÃN THI Đơn xin hoãn thi 13/11/2018
17 ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM THI Đơn khiếu nại điểm thi 13/11/2018
18 ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần 13/11/2018
19 BẢNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 2018 Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên 2018 13/11/2018