1602228205.jpeg

Diễn giả chính của Hội thảo Khoa học cấp tỉnh năm ...

Tác giả: nttlinh | Gửi phản hồi

Thông tin các diễn giả chính trong Hội thảo khoa học cấp tỉnh "nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo v...

no-image.png

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh n...

Tác giả: nttlinh | Gửi phản hồi

Chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Gia...

no-image.png

Thư mời Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2020...

Tác giả: nttlinh | Gửi phản hồi

“Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” Hộ...