GIỚI THIỆU BAN CHỦ NHIỆM KHOA

23/06/2019 17:02:21 | Người đăng tin: nttlinh
Dánh sách Ban chủ nhiệm Khoa

1.    TS. Nguyễn Trung Cang – Trưởng khoa
2.    ThS. Nguyễn Văn Thống – Phó Trưởng khoa
3.    CN. Lê Thị Mộng Kha - Thư ký Khoa

          Nguyễn Trung Cang

          Trưởng Khoa

          TS Ngôn ngữ học ứng dụng Anh, Đại học Sheffield -                    Vương   Quốc Anh.

          Email: ntcang@vnkgu.edu.vn

Nguyễn Văn Thống

Phó Trưởng Khoa

ThS Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh , Đại học Cần Thơ – Việt Nam

           Email: nvthong@vnkgu.edu.vn
 

       

           Nguyễn Trần Thảo Linh 

          Thư Ký Khoa

          CN Ngôn ngữ  Anh - Đại học Tây Đô - Việt Nam

          Email: nttlinh@vnkgu.edu.vn