Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1 Quyết định v/v công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019
2 Kế hoạch Thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020 Kế hoạch 02/KH-CTSV 03/09/2019
3 Quyết định số 435/QĐ-ĐHKG, ngày 12/7/2019, kèm theo Quy Định, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần. Kế hoạch 435/QĐ-ĐHKG 12/07/2019
4 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019
5 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của Giảng viên Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019
6 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 232/QĐ-ĐHKG 02/05/2019
7 Thông báo số 60/TB-ĐHKG ngày 22/4/2019 về việc phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Thông Báo 60/TB-ĐHKG 22/04/2019
8 Quyết định số 218/QĐ-ĐHKG, ngày 18/4/2019 về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trường Đại Học Kiên Giang. Quyết định 218/QĐ-ĐHKG 18/04/2019
9 Ban hành Quy định số hóa tài liệu lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 190/QĐ-ĐHKG 04/04/2019
10 Quyết định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Bạn đọc vui lòng download các loại biểu mẫu liên quan trong mục "BIỂU MẪU"
Kế hoạch 08/QĐ-ĐHKG 01/04/2019
11 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về Soạn thảo và ban hành văn bản Quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 163/QĐ-ĐHKG 26/03/2019
12 Về việc thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Quyết định 141/QĐ-ĐHKG 15/03/2019
13 Kế hoạch V/v công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019 Kế hoạch 18/KH-ĐHKG 14/03/2019
14 QĐ 121/QĐ-ĐHKG ngày 12/3/2019 V/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHKG Quyết định 121/QĐ-ĐHKG 12/03/2019
15 thông tin liên quan chế độ chính sách Thông Báo 14/TB-ĐHKG 14/02/2019
16 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 VỀ SỬA ĐỐI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP Quyết định 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019
17 Thành lập lớp SV hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) Quyết định 21/QĐ - ĐHKG 10/01/2019
18 Thành lập lớp sv hệ đại học chính quy năm 2018 (khóa 4) file excel có tên sv Quyết định 21/QĐ-ĐHKG 10/01/2019
19 V/v miễm giảm, học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên Quyết định 582/QĐ-ĐHKG 12/12/2018
20 Ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ Quyết định 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018
21 Quyết định số 200/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Quyết định 200/QĐ-ĐHKG 05/04/2018
22 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 410/QĐ-ĐHKG 27/11/2017
23 QUYẾT ĐỊNH SỐ 24 VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP & QUY ĐỊNH Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017
24 Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với gairng viên hợp đồng lao động tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Quyết định số 559/QĐ-ĐHKG 12/12/2016
25 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 415/QĐ-ĐHKG 14/09/2016
26 Thông báo về việc nhận xét, đánh giá nhân viên hợp đồng lao động Thông Báo 83/TB-ĐHKG 25/08/2016