Quyết định 541/QĐ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Chủ nhật, 02/12/2018 04:23:00 (GMT+7)
Quyết định 541/QĐ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHKG ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang.

 

Xem Bảng đánh giá điểm rèn luyện của Sinh viên tại file đính kèm!

Ý KIẾN PHẢN HỒI