Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
Chủ nhật, 02/12/2018 03:39:18 (GMT+7)
Về việc Hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

 

Quyết định số 549/Qđ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Quyết định số 548/Qđ-ĐHKG ngày 03/12/2018 về việc được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Ý KIẾN PHẢN HỒI