QUYẾT ĐỊNH, BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN VIẾC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Thứ sáu, 03/05/2019 15:20:59 (GMT+7)
QUYẾT ĐỊNH, BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN VIẾC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

QUYẾT ĐỊNH SỐ 24 VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP & QUY ĐỊNH

https://drive.google.com/file/d/1T_Zg2sr36lbjKO447l-KCenHqCSRE20Q/view?usp=sharing

QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 VỀ SỬA ĐỐI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

https://drive.google.com/file/d/16kpQOSVAa6dsMnji_OcDjp4ph2P61wls/view?usp=sharing

MẪU 1. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KK HỌC TẬP

https://drive.google.com/file/d/1li1R63E33CHbVQVBoij6t3iP9UyVV1dQ/view?usp=sharing

MẪU 2. BIÊN BẢN HỌP KHOA

https://drive.google.com/file/d/18dYP8apAmfHLMNpmTCTZIj3JhJ8ZS_Hv/view?usp=sharing

 

Ý KIẾN PHẢN HỒI